ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
กิตติชัย จันทร์ขุน TAI2000148105 Kerry-ems Feb 22, 2019 022019000011
สุรีย์รัตน์ กองแสงศรี TAI2000148104 Kerry-ems Feb 22, 2019 022019000010
สุธิดา พาลุสุข TAI2000145392 Kerry-ems Feb 15, 2019 022019000008
วิภาดา เจริญราช TAI200142743 Kerry-ems Feb 08, 2019 022019000004
สมศักดิ์ เย็นทรวง TAI2000142737 Kerry-ems Feb 08, 2019 022019000005
คุณครูอารีรัตน์ ขมเล็ก TAI200141817 Kerry-ems Feb 06, 2019 022019000003
ปิยะธิดา ใจธิตา TAI2000140308 Kerry-ems Feb 04, 2019 012019000024
สมฤทัย ไพศาลนิธิสกุล TAI2000140306 Kerry-ems Feb 04, 2019 012019000023
ณัฐรดา อนงค์ TAI2000140304 Kerry-ems Feb 04, 2019 012019000021
เพิ่มพล อนุสรณ์พานิช TAI2000140302 Kerry-ems Feb 04, 2019 012019000020
สุรีย์รัตน์ กองแสงศรี TAI2000140298 Kerry-ems Feb 04, 2019 012019000022
พัทยา ชุมเพชร TAI2000140296 Kerry-ems Feb 04, 2019 022019000001
นิชาภา สะละหมัด TAI2000140320 Kerry-ems Feb 04, 2019 022019000002
สมหมาย คงนวลใย TTAI000560555 Kerry-ems Jan 17, 2019 012019000010
นางยุวะรี หัสดี TTAI000560551 Kerry-ems Jan 17, 2019 012019000011
Ekkalak Petpayap TTAI000560556 Kerry-ems Jan 17, 2019 012019000013
ธนากร ม่วงเดช TTAI000560554 Kerry-ems Jan 17, 2019 012019000015
วิถี หัสจรรย์ TTAI000560549 Kerry-ems Jan 17, 2019 012019000014
สุพิศ พิมพ์สีทา TAI2000112212 Kerry Dec 03, 2018 00:00 112018000022
นิศานาถ รังสิมา TAI2000112210 Kerry Dec 03, 2018 00:00 112018000023
ปัทมาพร เขียวสวาสดิ์ TAI2000112209 Kerry Dec 03, 2018 00:00 122018000002
กิติชัย กอผจญ TAI2000112208 Kerry Dec 03, 2018 00:00 112018000021
วรรณา ไพรเมฆ NBKK000393330 Kerry Dec 01, 2018 00:00 112018000019
สุกัลยา ต๊ะอาษา TTAI000545834 Kerry Nov 27, 2018 00:00 112018000016
สุวิทย์ อาบสุวรรณ์ EW171208324TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 26, 2018 112018000017
พรพิตรา บุญเที่ยง TAI2000105314 Kerry Nov 15, 2018 00:00 112018000012
อานนท์ ถาวร TTAI000542067 Kerry Nov 13, 2018 09:07 112018000009
ทรงกลด เจริญศรี เจริญศรี TTAI000541550 Kerry Nov 12, 2018 10:38 112018000007
นางละเอียด ประครองญาติ TTAI000541552 Kerry Nov 12, 2018 10:37 112018000006
มังกร ส่งท่ามะพลา TAI2000102796 Kerry Nov 09, 2018 13:29 112018000003
วรรณา ไพรเมฆ TAI2000102702 Kerry Nov 09, 2018 09:11 112018000005
จีระพันธ์ สุขรัตน์ NBKK000377182 Kerry Nov 06, 2018 13:40 112018000001
คุณอารักษ์ มานะบตร NBKK000377189 Kerry Nov 06, 2018 13:40 112018000002
สมโภชน์ ทับเจริญ EV892311343TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 30, 2018 102018000027
สุริยา เทพสุธรรม EV892311357TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 30, 2018 102018000026
ดร.ธิติ ทองคำงาม EV892311365TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 30, 2018 102018000029
นคร บุญน้อย EV892311330TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 30, 2018 102018000028
ศิริรัตน์ นาคยิ้ม NBKK000369470 Kerry-ems Oct 25, 2018 102018000024
อรอุมา อ่อนสะเดา ED574157809TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2018 102018000021
นายนุกูล ชนะเดช ED574157790TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2018 102018000023
นายอนุกูล เรืองจิตร TAI2000093939 Kerry-ems Oct 22, 2018 102018000022
ชิชญา ยังวนิชเศรษฐ NBKK000364875 Kerry-ems Oct 17, 2018 102018000019
คุณอมรรัตน์ ตังตา NBKK000364877 Kerry-ems Oct 17, 2018 102018000020
คุณอนิรุทธิ์ ส่งศรี NBKK000363784 Kerry-ems Oct 15, 2018 102018000018
วัลลี ธิวะโต TTAI000532831 Kerry-ems Oct 11, 2018 102018000016
ชุติพงศ สุวรรณประเสริฐ TTAI000532830 Kerry-ems Oct 11, 2018 102018000015
คุณชติพัทธ์ กังวาฬศิลป์ TTAI000532829 Kerry-ems Oct 11, 2018 102018000017
นายอนุรัตน์ ทองแผ่น TTAI000532828 Kerry-ems Oct 11, 2018 102018000014
พ.จ.อ.คณาวุฒิ บูรณะ NBKK000360460 Kerry-ems Oct 10, 2018 102018000009
คุณอุดม อินทร์พิทักษ์ NBKK000360471 Kerry-ems Oct 09, 2018 102018000010
ชื่อลูกค้า : กิตติชัย จันทร์ขุน
Tracking number : TAI2000148105
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000011
ชื่อลูกค้า : สุรีย์รัตน์ กองแสงศรี
Tracking number : TAI2000148104
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000010
ชื่อลูกค้า : สุธิดา พาลุสุข
Tracking number : TAI2000145392
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000008
ชื่อลูกค้า : วิภาดา เจริญราช
Tracking number : TAI200142743
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000004
ชื่อลูกค้า : สมศักดิ์ เย็นทรวง
Tracking number : TAI2000142737
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000005
ชื่อลูกค้า : คุณครูอารีรัตน์ ขมเล็ก
Tracking number : TAI200141817
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000003
ชื่อลูกค้า : ปิยะธิดา ใจธิตา
Tracking number : TAI2000140308
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000024
ชื่อลูกค้า : สมฤทัย ไพศาลนิธิสกุล
Tracking number : TAI2000140306
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000023
ชื่อลูกค้า : ณัฐรดา อนงค์
Tracking number : TAI2000140304
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000021
ชื่อลูกค้า : เพิ่มพล อนุสรณ์พานิช
Tracking number : TAI2000140302
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000020
ชื่อลูกค้า : สุรีย์รัตน์ กองแสงศรี
Tracking number : TAI2000140298
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000022
ชื่อลูกค้า : พัทยา ชุมเพชร
Tracking number : TAI2000140296
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000001
ชื่อลูกค้า : นิชาภา สะละหมัด
Tracking number : TAI2000140320
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000002
ชื่อลูกค้า : สมหมาย คงนวลใย
Tracking number : TTAI000560555
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000010
ชื่อลูกค้า : นางยุวะรี หัสดี
Tracking number : TTAI000560551
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000011
ชื่อลูกค้า : Ekkalak Petpayap
Tracking number : TTAI000560556
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000013
ชื่อลูกค้า : ธนากร ม่วงเดช
Tracking number : TTAI000560554
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000015
ชื่อลูกค้า : วิถี หัสจรรย์
Tracking number : TTAI000560549
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000014
ชื่อลูกค้า : สุพิศ พิมพ์สีทา
Tracking number : TAI2000112212
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2018 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000022
ชื่อลูกค้า : นิศานาถ รังสิมา
Tracking number : TAI2000112210
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2018 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000023
ชื่อลูกค้า : ปัทมาพร เขียวสวาสดิ์
Tracking number : TAI2000112209
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2018 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000002
ชื่อลูกค้า : กิติชัย กอผจญ
Tracking number : TAI2000112208
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2018 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000021
ชื่อลูกค้า : วรรณา ไพรเมฆ
Tracking number : NBKK000393330
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 01, 2018 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000019
ชื่อลูกค้า : สุกัลยา ต๊ะอาษา
Tracking number : TTAI000545834
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 27, 2018 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000016
ชื่อลูกค้า : สุวิทย์ อาบสุวรรณ์
Tracking number : EW171208324TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 26, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000017
ชื่อลูกค้า : พรพิตรา บุญเที่ยง
Tracking number : TAI2000105314
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 15, 2018 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000012
ชื่อลูกค้า : อานนท์ ถาวร
Tracking number : TTAI000542067
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 13, 2018 09:07
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000009
ชื่อลูกค้า : ทรงกลด เจริญศรี เจริญศรี
Tracking number : TTAI000541550
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 12, 2018 10:38
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000007
ชื่อลูกค้า : นางละเอียด ประครองญาติ
Tracking number : TTAI000541552
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 12, 2018 10:37
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000006
ชื่อลูกค้า : มังกร ส่งท่ามะพลา
Tracking number : TAI2000102796
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2018 13:29
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000003
ชื่อลูกค้า : วรรณา ไพรเมฆ
Tracking number : TAI2000102702
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2018 09:11
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000005
ชื่อลูกค้า : จีระพันธ์ สุขรัตน์
Tracking number : NBKK000377182
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 06, 2018 13:40
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000001
ชื่อลูกค้า : คุณอารักษ์ มานะบตร
Tracking number : NBKK000377189
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 06, 2018 13:40
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000002
ชื่อลูกค้า : สมโภชน์ ทับเจริญ
Tracking number : EV892311343TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000027
ชื่อลูกค้า : สุริยา เทพสุธรรม
Tracking number : EV892311357TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000026
ชื่อลูกค้า : ดร.ธิติ ทองคำงาม
Tracking number : EV892311365TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000029
ชื่อลูกค้า : นคร บุญน้อย
Tracking number : EV892311330TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000028
ชื่อลูกค้า : ศิริรัตน์ นาคยิ้ม
Tracking number : NBKK000369470
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 25, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000024
ชื่อลูกค้า : อรอุมา อ่อนสะเดา
Tracking number : ED574157809TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000021
ชื่อลูกค้า : นายนุกูล ชนะเดช
Tracking number : ED574157790TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000023
ชื่อลูกค้า : นายอนุกูล เรืองจิตร
Tracking number : TAI2000093939
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000022
ชื่อลูกค้า : ชิชญา ยังวนิชเศรษฐ
Tracking number : NBKK000364875
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000019
ชื่อลูกค้า : คุณอมรรัตน์ ตังตา
Tracking number : NBKK000364877
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000020
ชื่อลูกค้า : คุณอนิรุทธิ์ ส่งศรี
Tracking number : NBKK000363784
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000018
ชื่อลูกค้า : วัลลี ธิวะโต
Tracking number : TTAI000532831
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 11, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000016
ชื่อลูกค้า : ชุติพงศ สุวรรณประเสริฐ
Tracking number : TTAI000532830
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 11, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000015
ชื่อลูกค้า : คุณชติพัทธ์ กังวาฬศิลป์
Tracking number : TTAI000532829
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 11, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000017
ชื่อลูกค้า : นายอนุรัตน์ ทองแผ่น
Tracking number : TTAI000532828
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 11, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000014
ชื่อลูกค้า : พ.จ.อ.คณาวุฒิ บูรณะ
Tracking number : NBKK000360460
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000009
ชื่อลูกค้า : คุณอุดม อินทร์พิทักษ์
Tracking number : NBKK000360471
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000010
Powered by MakeWebEasy.com