ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณอนิรุทธิ์ ส่งศรี NBKK000363784 Kerry-ems 2018-10-15 00:00:00 102018000018
วัลลี ธิวะโต TTAI000532831 Kerry-ems 2018-10-11 00:00:00 102018000016
ชุติพงศ สุวรรณประเสริฐ TTAI000532830 Kerry-ems 2018-10-11 00:00:00 102018000015
คุณชติพัทธ์ กังวาฬศิลป์ TTAI000532829 Kerry-ems 2018-10-11 00:00:00 102018000017
นายอนุรัตน์ ทองแผ่น TTAI000532828 Kerry-ems 2018-10-11 00:00:00 102018000014
พ.จ.อ.คณาวุฒิ บูรณะ NBKK000360460 Kerry-ems 2018-10-10 00:00:00 102018000009
คุณอุดม อินทร์พิทักษ์ NBKK000360471 Kerry-ems 2018-10-09 00:00:00 102018000010
พีรดนย์ อ่างเฮ้า NBKK000360458 Kerry-ems 2018-10-09 00:00:00 102018000011
นายสมหมาย เอี่ยมสกุล NBKK000360465 Kerry-ems 2018-10-09 00:00:00 102018000008
คุณนฤภรณ์ โสระฐี TAI2000087474 Kerry-ems 2018-10-08 00:00:00 102018000006
คุณศศิธร เต๊ะฮาลัง TAI2000087473 Kerry-ems 2018-10-08 00:00:00 102018000007
คุณชลธิรศน์ รุ่งโรจน์ภัทรกุล ED564649208TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-08 00:00:00 102018000004
ธีรนุช เปรมปรีดิ์ ED564649211TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-05 00:00:00 102018000005
ธิดารัตน์ เสือทรงศิล NBKK000356266 Kerry-ems 2018-10-03 00:00:00 092018000019
คุณอนิรุทธิ์ ส่งศรี NBKK000356263 Kerry-ems 2018-10-03 00:00:00 102018000003
คุณ สนธยา ยุทธนาพิพัฒน์ TAI2000084590 Kerry-ems 2018-10-02 00:00:00 092018000021
คุณวารุณึ ทองมาก TAI2000084594 Kerry-ems 2018-10-02 00:00:00 092018000023
คุณ กลวัชร พิมานพรหม TAI2000084596 Kerry-ems 2018-10-02 00:00:00 092018000022
ชิชญา ยังวนิชเศรษฐ TAI2000084598 Kerry-ems 2018-10-02 00:00:00 092018000020
กิตติศักดิ์ เลาหะกุล EV447171295TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-26 00:00:00 092018000018
ศุภรัตน์ ช้างม่วง ED564630657TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-25 00:00:00 092018000015
นายปัญญา เหมืองหม้อ ED564630674TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-25 00:00:00 092018000017
นรภัทร อกตัน ED564630665TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-25 00:00:00 092018000016
คุณ นงลักษณ์ แหลมแก้ว TTAI000526747 Kerry-ems 2018-09-21 00:00:00 092018000013
ภูวณัฏฐ์ อภิธนาเกียรติ์ NBKK000345924 Kerry-ems 2018-09-19 00:00:00 092018000010
คุณ ณัฐพงษ์ ศรีประสิทธิ์ NBKK000345914 Kerry-ems 2018-09-19 00:00:00 092018000012
คุณ พิเชษฐ์ พลพิชิต ์NBKK000345929 Kerry-ems 2018-09-19 00:00:00 092018000014
คุณ สมชาย อภิรักษ์สุขสันต์ TTAI000524250 Kerry-ems 2018-09-15 00:00:00 092018000009
คุณ ชนิตา เปลื้องมณฑิล NBKK000341334 Kerry-ems 2018-09-13 00:00:00 092018000008
คุณ วิลาวัลย์ วรกาญจน์ TTAI000522887 Kerry-ems 2018-09-10 00:00:00 092018000005
นาย วิษณุกร นวลสุวรรณ TTAI000522888 Kerry-ems 2018-09-10 00:00:00 092018000006
คุณ ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ TTAI000522518 Kerry-ems 2018-09-08 00:00:00 092018000002
ทักษพร ช้างม่วง TTAI000517946522517 Kerry-ems 2018-09-08 00:00:00 092018000004
ชิชญา ยังวนิชเศรษฐ TTAI000521477 Kerry-ems 2018-09-06 00:00:00 092018000001
ขจร สุวรรณกิจ TTAI2000071591 Kerry-ems 2018-09-04 00:00:00 082018000010
นนทวิทย์ ม่วงน้อย TTAI2000071585 Kerry-ems 2018-09-04 00:00:00 082018000009
สราวุธ VDRS000008654 Kerry-ems 2018-08-31 00:00:00 082018000008
พีรพันธุ VDRS000008644 Kerry-ems 2018-08-31 00:00:00 082018000007
จารินี VDRS000008643 Kerry-ems 2018-08-31 00:00:00 082018000006
test 12345TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-23 00:00:00 01010101
พงษ์สันติ ยอดพีระ TTAI000517943 Kerry-ems 2018-08-23 00:00:00 082018000005
วีระ เพิ่มธัญกร TTAI000517946 Kerry 2018-08-23 00:00:00 082018000003
วีระ เพิ่มธัญกร TTAI000517946 Kerry 2018-08-23 00:00:00  082018000003
ชื่อลูกค้า : คุณอนิรุทธิ์ ส่งศรี
Tracking number : NBKK000363784
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000018
ชื่อลูกค้า : วัลลี ธิวะโต
Tracking number : TTAI000532831
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000016
ชื่อลูกค้า : ชุติพงศ สุวรรณประเสริฐ
Tracking number : TTAI000532830
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000015
ชื่อลูกค้า : คุณชติพัทธ์ กังวาฬศิลป์
Tracking number : TTAI000532829
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000017
ชื่อลูกค้า : นายอนุรัตน์ ทองแผ่น
Tracking number : TTAI000532828
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000014
ชื่อลูกค้า : พ.จ.อ.คณาวุฒิ บูรณะ
Tracking number : NBKK000360460
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000009
ชื่อลูกค้า : คุณอุดม อินทร์พิทักษ์
Tracking number : NBKK000360471
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000010
ชื่อลูกค้า : พีรดนย์ อ่างเฮ้า
Tracking number : NBKK000360458
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000011
ชื่อลูกค้า : นายสมหมาย เอี่ยมสกุล
Tracking number : NBKK000360465
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000008
ชื่อลูกค้า : คุณนฤภรณ์ โสระฐี
Tracking number : TAI2000087474
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000006
ชื่อลูกค้า : คุณศศิธร เต๊ะฮาลัง
Tracking number : TAI2000087473
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000007
ชื่อลูกค้า : คุณชลธิรศน์ รุ่งโรจน์ภัทรกุล
Tracking number : ED564649208TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000004
ชื่อลูกค้า : ธีรนุช เปรมปรีดิ์
Tracking number : ED564649211TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000005
ชื่อลูกค้า : ธิดารัตน์ เสือทรงศิล
Tracking number : NBKK000356266
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000019
ชื่อลูกค้า : คุณอนิรุทธิ์ ส่งศรี
Tracking number : NBKK000356263
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000003
ชื่อลูกค้า : คุณ สนธยา ยุทธนาพิพัฒน์
Tracking number : TAI2000084590
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000021
ชื่อลูกค้า : คุณวารุณึ ทองมาก
Tracking number : TAI2000084594
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000023
ชื่อลูกค้า : คุณ กลวัชร พิมานพรหม
Tracking number : TAI2000084596
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000022
ชื่อลูกค้า : ชิชญา ยังวนิชเศรษฐ
Tracking number : TAI2000084598
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000020
ชื่อลูกค้า : กิตติศักดิ์ เลาหะกุล
Tracking number : EV447171295TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-26 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000018
ชื่อลูกค้า : ศุภรัตน์ ช้างม่วง
Tracking number : ED564630657TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000015
ชื่อลูกค้า : นายปัญญา เหมืองหม้อ
Tracking number : ED564630674TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000017
ชื่อลูกค้า : นรภัทร อกตัน
Tracking number : ED564630665TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000016
ชื่อลูกค้า : คุณ นงลักษณ์ แหลมแก้ว
Tracking number : TTAI000526747
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000013
ชื่อลูกค้า : ภูวณัฏฐ์ อภิธนาเกียรติ์
Tracking number : NBKK000345924
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000010
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐพงษ์ ศรีประสิทธิ์
Tracking number : NBKK000345914
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000012
ชื่อลูกค้า : คุณ พิเชษฐ์ พลพิชิต
Tracking number : ์NBKK000345929
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000014
ชื่อลูกค้า : คุณ สมชาย อภิรักษ์สุขสันต์
Tracking number : TTAI000524250
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000009
ชื่อลูกค้า : คุณ ชนิตา เปลื้องมณฑิล
Tracking number : NBKK000341334
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-13 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000008
ชื่อลูกค้า : คุณ วิลาวัลย์ วรกาญจน์
Tracking number : TTAI000522887
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000005
ชื่อลูกค้า : นาย วิษณุกร นวลสุวรรณ
Tracking number : TTAI000522888
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000006
ชื่อลูกค้า : คุณ ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์
Tracking number : TTAI000522518
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000002
ชื่อลูกค้า : ทักษพร ช้างม่วง
Tracking number : TTAI000517946522517
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000004
ชื่อลูกค้า : ชิชญา ยังวนิชเศรษฐ
Tracking number : TTAI000521477
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000001
ชื่อลูกค้า : ขจร สุวรรณกิจ
Tracking number : TTAI2000071591
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-04 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000010
ชื่อลูกค้า : นนทวิทย์ ม่วงน้อย
Tracking number : TTAI2000071585
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-04 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000009
ชื่อลูกค้า : สราวุธ
Tracking number : VDRS000008654
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-31 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000008
ชื่อลูกค้า : พีรพันธุ
Tracking number : VDRS000008644
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-31 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000007
ชื่อลูกค้า : จารินี
Tracking number : VDRS000008643
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-31 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000006
ชื่อลูกค้า : test
Tracking number : 12345TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-23 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 01010101
ชื่อลูกค้า : พงษ์สันติ ยอดพีระ
Tracking number : TTAI000517943
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-23 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000005
ชื่อลูกค้า : วีระ เพิ่มธัญกร
Tracking number : TTAI000517946
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-23 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000003
ชื่อลูกค้า : วีระ เพิ่มธัญกร
Tracking number : TTAI000517946
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-23 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :  082018000003
Powered by MakeWebEasy.com