ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
อุไรวรรณ คงเสนา TH1506KTSSJSJ Flash Express-ems Sep 11, 2020 092020000007
ญดา ยังวนิชเศรษฐ TTAI000742047 Kerry-ems Sep 11, 2020 092020000008
มัชฌิมา แป้นนอก 1209-5890-8792 SCG Express-ems Sep 08, 2020 092020000006
นพพร สิตวรเวศย์ 120949235960 -scg May 21, 2020 052020000017
อภิวัฒน์ 120949236015 -scg May 21, 2020 052020000018
ชิตชัย มณีโชติ 110903600404 -ems May 21, 2020 052020000019
นาย สุริยา ตั้งฤทัยวรรณ TAI2000336191 Kerry-ems Mar 23, 2020 032020000023
ชินวัฒน์ ไชยภูมิ TAI2000336190 Kerry-ems Mar 23, 2020 032020000025
ภานุวัฒน์​ บุญญามิ่ง TAI2000329078 Kerry-ems Mar 04, 2020 032020000004
สมหมาย เอี่ยมสกุล TAI2000329082 Kerry-ems Mar 04, 2020 032020000002
Chawalit Sangrasri TAI2000329090 Kerry-ems Mar 04, 2020 032020000003
นายกฤษฎาบุญ หงษ์ไทย TYA3000691106 Kerry-ems Feb 05, 2020 022020000001
พลรัตน์ ชลเดช TYA3000691107 Kerry-ems Feb 05, 2020 022020000002
ธิดารัตน์ สิริสมบุญฤทธิ์ TTAI000673906 Kerry-ems Jan 30, 2020 012020000033
นายณัฐชานนท์ อภิโชติภพนิพิฐ TTAI000673907 Kerry-ems Jan 30, 2020 012020000034
ชวลิต แสงราษี TTAI000673908 Kerry-ems Jan 30, 2020 012020000032
อัครชัย นามผา EI480127882TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 08, 2020 012020000011
มานะ บุญคุณ EI176595982TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 12, 2019 092019000013
วิริยา หนูทอง NBKK000548108 Kerry-ems Sep 10, 2019 092019000011
สมโภชน์ ทับเจริญ NBKK000548102 Kerry-ems Sep 10, 2019 092019000012
รังสิทธิ์ อำไพชา NBKK000548099 Kerry-ems Sep 10, 2019 092019000006
ศิรินทิพย์ เกตุปาน NBKK000548096 Kerry-ems Sep 10, 2019 092019000008
นางยุวะรี หัสดี NBKK000548094 Kerry-ems Sep 10, 2019 092019000010
สมศักดิ์ แจ้งในเมือง EI176573531TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 09, 2019 092019000007
นิชาภา สะละหมัด EI176573528TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 09, 2019 092019000009
ซากีน๊ะ EI176510457TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 29, 2019 082019000026
ศิริ แย้มศิริ NBKK000541648 Kerry-ems Aug 28, 2019 082019000008
นราชัย ชมเมือง EI176504350TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 28, 2019 082019000023
สมโภชน์ ทับเจริญ EI176504363TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 27, 2019 082019000024
สุภาพ กันวิหก TTAI000615290 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 12, 2019 072019000017
นางยุวะรี หัสดี ED813885537TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 04, 2019 062019000001
นิตยา. มหกิจไพศาล FOL005A000371 Kerry-ems May 23, 2019 052019000018
เฉลิมขวัญ กิจกำจาย FOL005A000371 Kerry-ems May 23, 2019 052019000019
ปรัชญา นูวบุตร NBKK000495797 Kerry-ems May 22, 2019 052019000017
นายพนาวุธ เผือดจันทึก TAI2000197150 Kerry-ems May 21, 2019 052019000016
ฉายา เสมแดง TAI2000195995 Kerry-ems May 20, 2019 052019000013
สมภพ ศรีศิริ TAI2000196002 Kerry-ems May 20, 2019 052019000014
Khajorn TAI2000195998 Kerry-ems May 20, 2019 052019000015
อภิญญา สิงห์ปาน 66010008354140 Aramex-Best Inc. May 14, 2019 052019000008
ณรงค์ บุญเลิศ 66010008354139 Aramex-Best Inc. May 14, 2019 052019000012
นวล เหล็กเพชร NBKK000490385 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 10, 2019 052019000007
นวล เหล็กเพชร NBKK000490385 Kerry-ems May 10, 2019 052019000007
Piyawat kawin NBKK000490380 Kerry-ems May 10, 2019 052019000009
ศิริลักษณ์ พรงาม NBKK000490375 Kerry-ems May 10, 2019 052019000010
กลวัชร พิมานพรหม NBKK000489922 Kerry-ems May 09, 2019 052019000001
หิรัญ สุขศรี EF239808814TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 08, 2019 052019000005
นางสาวจิราพร แสงจันทร์ EF239808774TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 08, 2019 052019000006
สุวรรณ เกษมปาน TTAI000595527 Kerry-ems May 07, 2019 052019000003
นายรุ่งเพชร สุดสาว TTAI000595521 Kerry-ems May 07, 2019 052019000002
กฤษณะ ปันทา TTAI000595520 Kerry-ems May 07, 2019 052019000004
ชื่อลูกค้า : อุไรวรรณ คงเสนา
Tracking number : TH1506KTSSJSJ
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000007
ชื่อลูกค้า : ญดา ยังวนิชเศรษฐ
Tracking number : TTAI000742047
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000008
ชื่อลูกค้า : มัชฌิมา แป้นนอก
Tracking number : 1209-5890-8792
ประเภทการส่งสินค้า : SCG Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000006
ชื่อลูกค้า : นพพร สิตวรเวศย์
Tracking number : 120949235960
ประเภทการส่งสินค้า : -scg
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000017
ชื่อลูกค้า : อภิวัฒน์
Tracking number : 120949236015
ประเภทการส่งสินค้า : -scg
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000018
ชื่อลูกค้า : ชิตชัย มณีโชติ
Tracking number : 110903600404
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000019
ชื่อลูกค้า : นาย สุริยา ตั้งฤทัยวรรณ
Tracking number : TAI2000336191
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000023
ชื่อลูกค้า : ชินวัฒน์ ไชยภูมิ
Tracking number : TAI2000336190
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000025
ชื่อลูกค้า : ภานุวัฒน์​ บุญญามิ่ง
Tracking number : TAI2000329078
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000004
ชื่อลูกค้า : สมหมาย เอี่ยมสกุล
Tracking number : TAI2000329082
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000002
ชื่อลูกค้า : Chawalit Sangrasri
Tracking number : TAI2000329090
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000003
ชื่อลูกค้า : นายกฤษฎาบุญ หงษ์ไทย
Tracking number : TYA3000691106
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000001
ชื่อลูกค้า : พลรัตน์ ชลเดช
Tracking number : TYA3000691107
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000002
ชื่อลูกค้า : ธิดารัตน์ สิริสมบุญฤทธิ์
Tracking number : TTAI000673906
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000033
ชื่อลูกค้า : นายณัฐชานนท์ อภิโชติภพนิพิฐ
Tracking number : TTAI000673907
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000034
ชื่อลูกค้า : ชวลิต แสงราษี
Tracking number : TTAI000673908
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000032
ชื่อลูกค้า : อัครชัย นามผา
Tracking number : EI480127882TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000011
ชื่อลูกค้า : มานะ บุญคุณ
Tracking number : EI176595982TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000013
ชื่อลูกค้า : วิริยา หนูทอง
Tracking number : NBKK000548108
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000011
ชื่อลูกค้า : สมโภชน์ ทับเจริญ
Tracking number : NBKK000548102
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000012
ชื่อลูกค้า : รังสิทธิ์ อำไพชา
Tracking number : NBKK000548099
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000006
ชื่อลูกค้า : ศิรินทิพย์ เกตุปาน
Tracking number : NBKK000548096
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000008
ชื่อลูกค้า : นางยุวะรี หัสดี
Tracking number : NBKK000548094
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000010
ชื่อลูกค้า : สมศักดิ์ แจ้งในเมือง
Tracking number : EI176573531TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000007
ชื่อลูกค้า : นิชาภา สะละหมัด
Tracking number : EI176573528TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000009
ชื่อลูกค้า : ซากีน๊ะ
Tracking number : EI176510457TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000026
ชื่อลูกค้า : ศิริ แย้มศิริ
Tracking number : NBKK000541648
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000008
ชื่อลูกค้า : นราชัย ชมเมือง
Tracking number : EI176504350TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000023
ชื่อลูกค้า : สมโภชน์ ทับเจริญ
Tracking number : EI176504363TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000024
ชื่อลูกค้า : สุภาพ กันวิหก
Tracking number : TTAI000615290
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000017
ชื่อลูกค้า : นางยุวะรี หัสดี
Tracking number : ED813885537TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000001
ชื่อลูกค้า : นิตยา. มหกิจไพศาล
Tracking number : FOL005A000371
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000018
ชื่อลูกค้า : เฉลิมขวัญ กิจกำจาย
Tracking number : FOL005A000371
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000019
ชื่อลูกค้า : ปรัชญา นูวบุตร
Tracking number : NBKK000495797
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000017
ชื่อลูกค้า : นายพนาวุธ เผือดจันทึก
Tracking number : TAI2000197150
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000016
ชื่อลูกค้า : ฉายา เสมแดง
Tracking number : TAI2000195995
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000013
ชื่อลูกค้า : สมภพ ศรีศิริ
Tracking number : TAI2000196002
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000014
ชื่อลูกค้า : Khajorn
Tracking number : TAI2000195998
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000015
ชื่อลูกค้า : อภิญญา สิงห์ปาน
Tracking number : 66010008354140
ประเภทการส่งสินค้า : Aramex-Best Inc.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000008
ชื่อลูกค้า : ณรงค์ บุญเลิศ
Tracking number : 66010008354139
ประเภทการส่งสินค้า : Aramex-Best Inc.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000012
ชื่อลูกค้า : นวล เหล็กเพชร
Tracking number : NBKK000490385
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000007
ชื่อลูกค้า : นวล เหล็กเพชร
Tracking number : NBKK000490385
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000007
ชื่อลูกค้า : Piyawat kawin
Tracking number : NBKK000490380
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000009
ชื่อลูกค้า : ศิริลักษณ์ พรงาม
Tracking number : NBKK000490375
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000010
ชื่อลูกค้า : กลวัชร พิมานพรหม
Tracking number : NBKK000489922
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000001
ชื่อลูกค้า : หิรัญ สุขศรี
Tracking number : EF239808814TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000005
ชื่อลูกค้า : นางสาวจิราพร แสงจันทร์
Tracking number : EF239808774TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000006
ชื่อลูกค้า : สุวรรณ เกษมปาน
Tracking number : TTAI000595527
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000003
ชื่อลูกค้า : นายรุ่งเพชร สุดสาว
Tracking number : TTAI000595521
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000002
ชื่อลูกค้า : กฤษณะ ปันทา
Tracking number : TTAI000595520
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000004
Powered by MakeWebEasy.com