ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
สุพิศ พิมพ์สีทา TAI2000112212 Kerry 2561-12-03 00:00:00 112018000022
นิศานาถ รังสิมา TAI2000112210 Kerry 2561-12-03 00:00:00 112018000023
ปัทมาพร เขียวสวาสดิ์ TAI2000112209 Kerry 2561-12-03 00:00:00 122018000002
กิติชัย กอผจญ TAI2000112208 Kerry 2561-12-03 00:00:00 112018000021
วรรณา ไพรเมฆ NBKK000393330 Kerry 2561-12-01 00:00:00 112018000019
สุกัลยา ต๊ะอาษา TTAI000545834 Kerry 2561-11-27 00:00:00 112018000016
พรพิตรา บุญเที่ยง TAI2000105314 Kerry 2561-11-15 00:00:00 112018000012
อานนท์ ถาวร TTAI000542067 Kerry 2561-11-13 09:07:45 112018000009
ทรงกลด เจริญศรี เจริญศรี TTAI000541550 Kerry 2561-11-12 10:38:20 112018000007
นางละเอียด ประครองญาติ TTAI000541552 Kerry 2561-11-12 10:37:36 112018000006
มังกร ส่งท่ามะพลา TAI2000102796 Kerry 2561-11-09 13:29:35 112018000003
วรรณา ไพรเมฆ TAI2000102702 Kerry 2561-11-09 09:11:28 112018000005
จีระพันธ์ สุขรัตน์ NBKK000377182 Kerry 2561-11-06 13:40:26 112018000001
คุณอารักษ์ มานะบตร NBKK000377189 Kerry 2561-11-06 13:40:20 112018000002
สุวิทย์ อาบสุวรรณ์ EW171208324TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-11-26 00:00:00 112018000017
สมโภชน์ ทับเจริญ EV892311343TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-30 00:00:00 102018000027
สุริยา เทพสุธรรม EV892311357TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-30 00:00:00 102018000026
ดร.ธิติ ทองคำงาม EV892311365TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-30 00:00:00 102018000029
นคร บุญน้อย EV892311330TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-30 00:00:00 102018000028
ศิริรัตน์ นาคยิ้ม NBKK000369470 Kerry-ems 2018-10-25 00:00:00 102018000024
อรอุมา อ่อนสะเดา ED574157809TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-22 00:00:00 102018000021
นายนุกูล ชนะเดช ED574157790TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-22 00:00:00 102018000023
นายอนุกูล เรืองจิตร TAI2000093939 Kerry-ems 2018-10-22 00:00:00 102018000022
ชิชญา ยังวนิชเศรษฐ NBKK000364875 Kerry-ems 2018-10-17 00:00:00 102018000019
คุณอมรรัตน์ ตังตา NBKK000364877 Kerry-ems 2018-10-17 00:00:00 102018000020
คุณอนิรุทธิ์ ส่งศรี NBKK000363784 Kerry-ems 2018-10-15 00:00:00 102018000018
วัลลี ธิวะโต TTAI000532831 Kerry-ems 2018-10-11 00:00:00 102018000016
ชุติพงศ สุวรรณประเสริฐ TTAI000532830 Kerry-ems 2018-10-11 00:00:00 102018000015
คุณชติพัทธ์ กังวาฬศิลป์ TTAI000532829 Kerry-ems 2018-10-11 00:00:00 102018000017
นายอนุรัตน์ ทองแผ่น TTAI000532828 Kerry-ems 2018-10-11 00:00:00 102018000014
พ.จ.อ.คณาวุฒิ บูรณะ NBKK000360460 Kerry-ems 2018-10-10 00:00:00 102018000009
คุณอุดม อินทร์พิทักษ์ NBKK000360471 Kerry-ems 2018-10-09 00:00:00 102018000010
พีรดนย์ อ่างเฮ้า NBKK000360458 Kerry-ems 2018-10-09 00:00:00 102018000011
นายสมหมาย เอี่ยมสกุล NBKK000360465 Kerry-ems 2018-10-09 00:00:00 102018000008
คุณนฤภรณ์ โสระฐี TAI2000087474 Kerry-ems 2018-10-08 00:00:00 102018000006
คุณศศิธร เต๊ะฮาลัง TAI2000087473 Kerry-ems 2018-10-08 00:00:00 102018000007
คุณชลธิรศน์ รุ่งโรจน์ภัทรกุล ED564649208TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-08 00:00:00 102018000004
ธีรนุช เปรมปรีดิ์ ED564649211TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-05 00:00:00 102018000005
ธิดารัตน์ เสือทรงศิล NBKK000356266 Kerry-ems 2018-10-03 00:00:00 092018000019
คุณอนิรุทธิ์ ส่งศรี NBKK000356263 Kerry-ems 2018-10-03 00:00:00 102018000003
คุณ สนธยา ยุทธนาพิพัฒน์ TAI2000084590 Kerry-ems 2018-10-02 00:00:00 092018000021
คุณวารุณึ ทองมาก TAI2000084594 Kerry-ems 2018-10-02 00:00:00 092018000023
คุณ กลวัชร พิมานพรหม TAI2000084596 Kerry-ems 2018-10-02 00:00:00 092018000022
ชิชญา ยังวนิชเศรษฐ TAI2000084598 Kerry-ems 2018-10-02 00:00:00 092018000020
กิตติศักดิ์ เลาหะกุล EV447171295TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-26 00:00:00 092018000018
ศุภรัตน์ ช้างม่วง ED564630657TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-25 00:00:00 092018000015
นายปัญญา เหมืองหม้อ ED564630674TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-25 00:00:00 092018000017
นรภัทร อกตัน ED564630665TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-25 00:00:00 092018000016
คุณ นงลักษณ์ แหลมแก้ว TTAI000526747 Kerry-ems 2018-09-21 00:00:00 092018000013
ภูวณัฏฐ์ อภิธนาเกียรติ์ NBKK000345924 Kerry-ems 2018-09-19 00:00:00 092018000010
ชื่อลูกค้า : สุพิศ พิมพ์สีทา
Tracking number : TAI2000112212
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000022
ชื่อลูกค้า : นิศานาถ รังสิมา
Tracking number : TAI2000112210
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000023
ชื่อลูกค้า : ปัทมาพร เขียวสวาสดิ์
Tracking number : TAI2000112209
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000002
ชื่อลูกค้า : กิติชัย กอผจญ
Tracking number : TAI2000112208
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000021
ชื่อลูกค้า : วรรณา ไพรเมฆ
Tracking number : NBKK000393330
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000019
ชื่อลูกค้า : สุกัลยา ต๊ะอาษา
Tracking number : TTAI000545834
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-27 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000016
ชื่อลูกค้า : พรพิตรา บุญเที่ยง
Tracking number : TAI2000105314
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000012
ชื่อลูกค้า : อานนท์ ถาวร
Tracking number : TTAI000542067
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-13 09:07:45
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000009
ชื่อลูกค้า : ทรงกลด เจริญศรี เจริญศรี
Tracking number : TTAI000541550
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-12 10:38:20
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000007
ชื่อลูกค้า : นางละเอียด ประครองญาติ
Tracking number : TTAI000541552
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-12 10:37:36
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000006
ชื่อลูกค้า : มังกร ส่งท่ามะพลา
Tracking number : TAI2000102796
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-09 13:29:35
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000003
ชื่อลูกค้า : วรรณา ไพรเมฆ
Tracking number : TAI2000102702
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-09 09:11:28
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000005
ชื่อลูกค้า : จีระพันธ์ สุขรัตน์
Tracking number : NBKK000377182
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-06 13:40:26
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000001
ชื่อลูกค้า : คุณอารักษ์ มานะบตร
Tracking number : NBKK000377189
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-06 13:40:20
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000002
ชื่อลูกค้า : สุวิทย์ อาบสุวรรณ์
Tracking number : EW171208324TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-26 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000017
ชื่อลูกค้า : สมโภชน์ ทับเจริญ
Tracking number : EV892311343TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-30 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000027
ชื่อลูกค้า : สุริยา เทพสุธรรม
Tracking number : EV892311357TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-30 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000026
ชื่อลูกค้า : ดร.ธิติ ทองคำงาม
Tracking number : EV892311365TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-30 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000029
ชื่อลูกค้า : นคร บุญน้อย
Tracking number : EV892311330TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-30 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000028
ชื่อลูกค้า : ศิริรัตน์ นาคยิ้ม
Tracking number : NBKK000369470
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000024
ชื่อลูกค้า : อรอุมา อ่อนสะเดา
Tracking number : ED574157809TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-22 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000021
ชื่อลูกค้า : นายนุกูล ชนะเดช
Tracking number : ED574157790TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-22 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000023
ชื่อลูกค้า : นายอนุกูล เรืองจิตร
Tracking number : TAI2000093939
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-22 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000022
ชื่อลูกค้า : ชิชญา ยังวนิชเศรษฐ
Tracking number : NBKK000364875
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000019
ชื่อลูกค้า : คุณอมรรัตน์ ตังตา
Tracking number : NBKK000364877
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000020
ชื่อลูกค้า : คุณอนิรุทธิ์ ส่งศรี
Tracking number : NBKK000363784
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000018
ชื่อลูกค้า : วัลลี ธิวะโต
Tracking number : TTAI000532831
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000016
ชื่อลูกค้า : ชุติพงศ สุวรรณประเสริฐ
Tracking number : TTAI000532830
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000015
ชื่อลูกค้า : คุณชติพัทธ์ กังวาฬศิลป์
Tracking number : TTAI000532829
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000017
ชื่อลูกค้า : นายอนุรัตน์ ทองแผ่น
Tracking number : TTAI000532828
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000014
ชื่อลูกค้า : พ.จ.อ.คณาวุฒิ บูรณะ
Tracking number : NBKK000360460
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000009
ชื่อลูกค้า : คุณอุดม อินทร์พิทักษ์
Tracking number : NBKK000360471
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000010
ชื่อลูกค้า : พีรดนย์ อ่างเฮ้า
Tracking number : NBKK000360458
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000011
ชื่อลูกค้า : นายสมหมาย เอี่ยมสกุล
Tracking number : NBKK000360465
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000008
ชื่อลูกค้า : คุณนฤภรณ์ โสระฐี
Tracking number : TAI2000087474
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000006
ชื่อลูกค้า : คุณศศิธร เต๊ะฮาลัง
Tracking number : TAI2000087473
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000007
ชื่อลูกค้า : คุณชลธิรศน์ รุ่งโรจน์ภัทรกุล
Tracking number : ED564649208TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000004
ชื่อลูกค้า : ธีรนุช เปรมปรีดิ์
Tracking number : ED564649211TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000005
ชื่อลูกค้า : ธิดารัตน์ เสือทรงศิล
Tracking number : NBKK000356266
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000019
ชื่อลูกค้า : คุณอนิรุทธิ์ ส่งศรี
Tracking number : NBKK000356263
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000003
ชื่อลูกค้า : คุณ สนธยา ยุทธนาพิพัฒน์
Tracking number : TAI2000084590
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000021
ชื่อลูกค้า : คุณวารุณึ ทองมาก
Tracking number : TAI2000084594
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000023
ชื่อลูกค้า : คุณ กลวัชร พิมานพรหม
Tracking number : TAI2000084596
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000022
ชื่อลูกค้า : ชิชญา ยังวนิชเศรษฐ
Tracking number : TAI2000084598
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000020
ชื่อลูกค้า : กิตติศักดิ์ เลาหะกุล
Tracking number : EV447171295TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-26 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000018
ชื่อลูกค้า : ศุภรัตน์ ช้างม่วง
Tracking number : ED564630657TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000015
ชื่อลูกค้า : นายปัญญา เหมืองหม้อ
Tracking number : ED564630674TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000017
ชื่อลูกค้า : นรภัทร อกตัน
Tracking number : ED564630665TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000016
ชื่อลูกค้า : คุณ นงลักษณ์ แหลมแก้ว
Tracking number : TTAI000526747
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000013
ชื่อลูกค้า : ภูวณัฏฐ์ อภิธนาเกียรติ์
Tracking number : NBKK000345924
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000010
Powered by MakeWebEasy.com